سرامیک‌های صد ساله

هر چند قرار نیست عمر سرامیک رو تخمین بزنیم اما وایتکس با عمر کاشی و سرامیک چه میکند؟...

دونده هور

طبق یک سنت قدیمی برخی از اقوام بر روی آتش راه میروند....

Rafael Nadal

بازیکن تنیس 33 ساله با رنک دو جهانی مردان و اهل اسپانیا؛بله بله درسته  !رافائل نادال...