ماه: آگوست 2019

وان خورشید

برای یک فرگشت دیگر در زمین، چقدر انرژی نیاز داریم؟...