ماه: نوامبر 2019

سرامیک‌های صد ساله

هر چند قرار نیست عمر سرامیک رو تخمین بزنیم اما وایتکس با عمر کاشی و سرامیک چه میکند؟...

دونده هور

طبق یک سنت قدیمی برخی از اقوام بر روی آتش راه میروند....