ماه: دسامبر 2019

your name

اسمت،چند بار تکرار میشه؟...

کبریت

شوخی با کبریت!...

شرط

سر چی شرط میبندی؟ اصلا حاضری شرط ببندی؟...