بعد از مدتها فکر کردم شاید بد نباشه که دوباره شروع به نوشتن کنم. هر نوشته‌ای نیاز به دلیل داره و چیزی که از دلیل مهمتره حرف جدید برای بیان کردنه. قبلا دلیل و حرفی بود ولی این چند ماه چیزی نبوده و امروز هم چیز دندون‌گیری نیست؛ تنها...